Eksponeringsvurderinger og risikovurderinger

Foto: istockphoto
COWI udfører eksponeringsvurderinger og risikovurderinger for kemikalier og/eller mikroorganismer, som anvendes i jeres virksomhed.

Vi kan skræddersy en løsning, der passer til jeres virksomhed - uanset om I ønsker eksponeringsvurdering og risikovurdering som led i jeres forebyggende arbejde, på grund af lovgivningskrav eller på grund af forespørgsler fra kunder.

Lovgivningskrav

Hvis I anvender kemikalier/mikroorganismer i jeres virksomhed, er I omfattet af en række lovgivninger vedr. sundhed, arbejdsmiljø og ydre miljø, herunder også affaldslovgivningen. Anvendelse, produktion og markedsføring af kemikalier er desuden omfattet af kemikalielovgivningen, herunder REACH- og CLP-reglerne for klassificering og mærkning. Jeres virksomheds produkter kan desuden være omfattet af produktspecifik lovgivning (for eksempel kosmetik, biocider, medicinsk udstyr, elektronik, legetøj og visse artikler til børn).

Ud over at give jer et overblik over lovgivningskrav relevant for jeres virksomhed kan COWI assistere med at opfylde de varierende krav til eksponeringsvurdering og risikovurdering i relevante lovgivninger samt samle den nødvendige dokumentation.

Forebyggende arbejde

Der er stigende krav til og fokus på sikker anvendelse af kemikalier. Hvis jeres virksomhed ønsker at være på forkant med lovgivningen, kan COWI assistere med at skabe overblik over brugen af kemikalier i jeres virksomhed samt opbygge et kemikaliestyringssystem og/eller hjælpe med substitution af farlige stoffer. På samme vis kan COWI assistere med at optimere jeres virksomheds produkter, for eksempel som opfølgning på forespørgsler fra jeres kunder.

Eksponeringsvurdering og risikovurdering

En eksponeringsvurdering fastsætter mængden eller koncentrationen af et kemikalie, som mennesker eller miljøet udsættes for, på baggrund af målinger og/eller brug af modeller.

Human eksponering skelner typisk mellem eksponering i arbejdsmiljøet, eksponering ved kontakt med/brug af forbrugerprodukter og eksponering via miljøet, for eksempel via drikkevand, luften eller via indtag af fødevarer. Derudover skelnes der mellem indtag gennem munden, inhalation og eksponering af huden. 

Eksponering i miljøet vurderer, hvordan et kemikalie spredes i miljøet, samt hvilke koncentrationer dette medfører i jord, vand og luft. 

I en risikovurdering vurderes den estimerede eksponering i forhold til farligheden af kemikaliet, typisk ved at sammenligne med grænseværdier/nul-effekt-niveauer for kemikaliets miljø- og sundhedsskadelige virkninger. 

COWIs ydelser

Vi kan hjælpe jeres virksomhed med:

  • Kortlægning af jeres virksomheds behov for eksponeringsvurdering og risikovurdering

  • Vurdering af human eksponering i arbejdsmiljøet, af forbruget og/eller i det ydre miljø

  • Vurdering af spredning og eksponering af kemikalier i miljøet

  • Rådgivning vedrørende foranstaltninger til at nedsætte eksponering

  • Vurdering af kemikaliers/mikroorganismers farlighed for miljø og sundhed, herunder evt. fastsættelse af grænseværdier

  • Vurdering af risiko for mennesker og miljø

  • Dokumentation i relation relevant lovgivning

  • Undervisning/kursus i toksikologi/økotoksikologi

EKSPONERING OG RISIKO

EKSPONERING er den mængde af et stof, som mennesker eller miljø udsættes for. Eksponeringen kan vurderes ved hjælp af målinger og/eller modeller.

RISIKO er populært sagt = farlighed X eksponering. Det vil sige, at jo farligere et stof er, og jo større eksponeringen er, jo større er risikoen. Omvendt kan man reducere eller eliminere risikoen ved for eksempel at substituere et farligt stof med et mindre farligt eller reducere/fjerne eksponeringen.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018