Miljøkemi og økotoksikologi

Foto: Xchng-Mordoc & Flickr-BertVanDijk
​COWI assisterer myndigheder og virksomheder både i Danmark og internationalt med at undersøge og evaluere kemiske stoffer og deres påvirkning af miljøet.
​De kemiske produkter, materialer og artikler, der fremstilles og anvendes i vores samfund, indebærer ofte en risiko for, at kemiske stoffer kan afgives til miljøet. Her vil stofferne ad forskellige veje sprede sig og måske påvirke dyr, planter og økosystemer - og eventuelt i sidste ende i os selv.

Den danske og internationale kemikalielovgivning (herunder EU's kemikalielovgivning, REACH) sigter mod at minimere de risici, der kan være forbundet med at fremstille og bruge kemikalier, blandt andet gennem at kræve undersøgelser og vurderinger af stofferne og deres spredning, nedbrydning og mulige effekter i miljøet.

COWI har lang erfaring med at bistå virksomheder, organisationer og myndigheder med miljøundersøgelser og miljøvurderinger af kemiske stoffer og produkter, herunder pesticider og biocider.

Kompetencer i miljøkemi og økotoksikologi

Vi har opbygget en stærk ekspertise i miljøkemi og økotoksikologisk og erfaring inden for områder som:

 • Vurdering og evaluering af kemiske stoffer og produkter, herunder pesticider, med henblik på klassificering og registrering/godkendelse
 • Udredninger om principielle miljøproblemstillinger knyttet til fremstilling, anvendelse og bortskaffelse af kemiske stoffer og produkter
 • Miljøkemiske vurderinger af kemiske stoffers spredning, opførsel og omdannelse i de forskellige dele af miljøet (vand, jord, luft samt biota)
 • Fastsættelse af miljøkvalitetskrav for stoffer i vand, sediment og jord ud fra internationalt anerkendte principper og kriterier
   
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelsesprogrammer til belysning af stoffers forekomst, spredning og skæbne i samfundets spildstrømme og i miljøet
 • Vurdering af kemiske stoffers mulige skadevirkninger i akvatiske og terrestriske miljøer, fra artsniveau til systemniveau
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelser og test til belysning af stoffers effekter på organismer, primært i vandmiljøet
 • Vurdering af organismer og menneskers eksponering for kemiske stoffer i eller gennem miljøet
 • Specifikke vurderinger i relation til emissioner og udledninger af kemiske stoffer til miljøet, f.eks. med henblik på godkendelser og udledningstilladelser
 • Kemisk og biologisk monitering i relation til kemiske stoffer i miljøet.
Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed eller organisation med at undersøge og evaluere kemiske stoffer og deres påvirkning af miljøet.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018