Corporate governance

For at kunne møde fremtidens krav til ansvarlig ledelse sætter COWI god selskabsledelse højt på dagsordenen. Det gælder både internt og over for vores interessenter.

Anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse

COWI har gennem flere år haft fokus på god selskabsledelse. Nørby-udvalgets anbefalinger fra 2001 har været et vigtigt bidrag til COWIs bestræbelser på at udvikle en professionel ledelsespraksis. Foranlediget af de seneste anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse (november 2017) har COWI bl.a. tilpasset bestyrelsens forretningsorden.

COWIs skattepolitik

Bestyrelsen er ansvarlig for tilgangen til skat og for at sikre, at denne tilgang er integreret i hele organisationen. COWIs skattepolitik gennemgås og godkendes af direktionen og formanden for bestyrelsen en gang om året.

Bestyrelsens sammensætning og arbejde

Bestyrelsen for COWI Holding A/S vælges på generalforsamlingen og består af indtil seks medlemmer samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til selskabsloven.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

De medarbejdervalgte medlemmer af COWI Holding A/S' bestyrelse er valgt af og blandt medarbejderne i Danmark, Norge og Sverige. Der har senest været afholdt valg i januar 2017.

Selskabets vedtægter samt bestyrelsens forretningsorden foreskriver en formel, grundig og transparent proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Ved indstillingen af nye kandidater lægges der særlig vægt på erfaring fra betydende poster inden for koncernen eller fra ledelses- eller bestyrelsesarbejde fra erhvervslivet i koncernens geografiske virkeområde. Det tilstræbes, at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer har indgående erfaring fra ledelse eller bestyrelsesarbejde i rådgiverbranchen eller lignende virksomhed. Det tilstræbes yderligere, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afspejler selskabets behov for mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder. COWI har opstillet måltal og tidshorisont for antallet af kvinder i bestyrelsen.

Bestyrelsen har i 2018 udarbejdet en kompetencebeskrivelse for bestyrelsen, der beskriver, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Indstillingen til generalforsamlingen om bestyrelsens sammensætning udformes med afsæt i netop kompetencebeskrivelsen. Sammen med indkaldelsen til de ordinære generalforsamlinger udsendes en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters kompetencer.

Bestyrelsen afholder mindst fem ordinære møder samt et strategiseminar om året i henhold til en i forvejen fastsat mødeplan. Der er ikke nedsat ledelsesudvalg (komitéer).

Direktionens sammensætning og arbejde

Direktionen for COWI Holding A/S udpeges af bestyrelsen for COWI Holding A/S.

Evaluering af samarbejdet

I overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse har COWI gennem en årrække foretaget en årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens samarbejde foretaget af en ekstern konsulent. Evalueringsrapporterne for de seneste år viser, at både direktionen og bestyrelsen vurderer, at samarbejdet fungerer mere end tilfredsstillende.

Vederlag til COWIs bestyrelse og direktion

COWIs generalforsamling har i 2016 vedtaget en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Formålet med vederlagspolitikken er at motivere bestyrelsen og direktionen til at sikre forsat positiv udvikling af koncernen samt skabe værdi for COWIs aktionærer.

Bestyrelsen honoreres med et fast årligt beløb, som fastsættes via benchmarking i forhold til lignende, større, danske virksomheder.

Bestyrelsens honorar godkendes hvert år på selskabets årlige generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer honoreres i 2021 med kr. 235.000, idet bestyrelsens næstformand dog honoreres med kr. 470.000 og bestyrelsens formand med kr. 705.000.

Hotline for antikorruption og forretningsetik

COWI har etableret en hotline for antikorruption og forretningsetik. Her kan COWIs medarbejdere anonymt rapportere mistanke om ureglementeret adfærd som for eksempel overtrædelse af COWIs forretningsetiske regelsæt eller økonomisk svindel. Hotlinen er godkendt af Datatilsynet og lever derfor op til høje kvalitetskrav om beskyttelse af medarbejderne.

Kontakt

Julie Ramhøj Meisner
Senior Vice President
Group Legal, Denmark

Tel: +45 56402002