COWI vinder rådgiverudbud på to nye motorvejsprojekter I Jylland

04.07.2022

Vejdirektoratet har underskrevet kontrakt med COWI Danmark som totalrådgiver på to motorvejsprojekter ved henholdsvis Kolding og Randers. Begge indgår i den nationale ”Infrastrukturplan 2035”, der dels understøtter en grønnere fremtid og dels skal sikre, at Danmark hænger bedre sammen og bliver rigere.

Det sker relativt sjældent, at Vejdirektoratet som bygherrer tildeler topkarakter, men den opnåede COWI på den tekniske del i det netop vundne projekt om udbygning af Sønderjyske Motorvej ved Kolding.

Det fastslår Michael Grøne Andersson, Business Development Director i COWI Transport Infrastructure. Han oplyser, at i alt tre rådgivere bød ind på projektet. I det andet motorvejsprojekt i forbindelse med E45 Nordjyske Motorvej ved Randers, som COWI netop har vundet, var der seks bydende rådgivere. I begge scorede COWI højest på teknikken og lå midt i feltet på pris.

NYE KRAV TIL BÆREDYGTIGHED 

I projektet i Kolding bliver det COWIs rolle at varetage myndigheds- og projekteringsfaserne frem til et udbud. Indledningsvis skal COWI dog opdatere den eksisterende miljøkonsekvensvurdering fra 2011, så den opfylder gældende love og regler i forhold til bl.a. støj og rødlistede dyrearter mv. og er i overensstemmelse med de nuværende trafikforhold. Når den er klar, forventes Folketinget i 2023 formelt vedtage en anlægslov for projektet. 

Ifølge Carsten Sandgaard Christensen, COWIs projektleder på opgaven, er det af flere grunde et spændende projekt for COWI. Dels er det altid attraktivt at vinde et stort motorvejsprojekt, fordi det betyder, at virksomheden kan vedligeholde og udbygge sine kompetencer på området, og dels indebærer det nye takter, når det gælder bæredygtighed.   

”Klimarelateret bæredygtighed får nu en større rolle end i tidligere motorvejsprojekter, COWI har bidraget til.”

En ting er at projektet adresserer bæredygtighedsaspekter, der knytter sig til øget trafiksikkerhed og reduceret støj, men det er helt nyt, at Vejdirektoratet i udbudsmaterialet har løftet bæredygtighed op som en tværgående disciplin forankret i projektledelsen.
Michael Grøne Andersson Business Development Director i COWI Transport Infrastructure

Det sker for at sikre optimering, implementering og opfølgning i og på tværs af de enkelte fagdiscipliner. Samtidig stilles der en lang række nye CO2-reducerende krav. Det er vi selvfølgelig superglade for i COWI, fordi det også er den vej, vi vil gå som virksomhed,” siger han og tilføjer, at de konkrete bæredygtighedstiltag endnu ikke er fastlagt.  

På vej mod grønnere veje og broer

Michael Grøne Andersson ser gode muligheder for, at de to motorvejsprojekter i Kolding og Randers kan blive en løftestang for COWI strategiske fokus på bæredygtighed og grøn omstilling i virksomhedens håndtering af morgendagens motorvejs- og broprojekter. 

”Det er relativt nyt land for både COWI, Vejdirektoratet og entreprenørerne, og en udviklingsproces, der skal løftes i fællesskab. Men går det, som jeg håber, kan vi i COWI fremover koble alle miljøforhold, herunder arbejdsmiljø og bæredygtighed, på de digitale 3D-modeller, vi anvender ved udvikling og projektering. Og når dét lykkes, er vi nået langt i vores bestræbelser på at sikre, at vores vej- og broprojekter bliver stadig mere bæredygtige,” slutter han.  

FAKTA OM PROJEKTERNE

E45/E20 Sønderjyske Motorvej ved Kolding 

Projektet går ud på at udvide den eksisterende motorvej på en seks kilometer lang strækning med et ekstra spor i hver retning. Projektet indebærer bl.a. også udvidelse af syv broer og etablering af nye støjskærme. Der er tale om et knudepunkt for trafik fra Jylland og Fyn/Sjælland, der skal videre sydpå mod Flensborg og vestover mod Esbjerg. Der er i dag store udfordringer med trængsel og deraf afledte hyppige ulykker på strækningen, hvilket også blokerer for trafikken og skaber usikkerhed om rejsetiderne. Udbygningen vil sikre bedre fremkommelighed, større sikkerhed for bilisterne og mindre støj for borgerne i lokalområdet. Projektet har en samlet anlægssum på 567 mio. kr. og forventes færdiggjort i 2028. 

E45 Nordjyske Motorvej ved Randers

Projektet går ud på at ombygge tre til- og frakørselsanlæg i forbindelse med E45 Nordjyske Motorvej for dels at komme trængselsproblemer til livs og dels forberede dem til en mulig fremtidig sekssporet motorvej mellem Randers og Aarhus. Derudover inkluderer projektet nybygning og udvidelse af broer samt etablering af støjskærme. Projektet har en samlet anlægssum på 230 mio. kr. og forventes færdiggjort i 2025. 

FAKTA OM VEJDIREKTORATETS BÆREDYGTIGHEDSINDSATS

I erkendelse af, at transportsektoren skal bidrage massivt til det nationale danske mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030, har Vejdirektoratet indført en lang række bæredygtighedskrav til anlæg, vedligehold og drift af veje i Danmark. Vejdirektoratet anerkender, at der er tale om en udfordrende rejse og lægger ud med initiativer, som giver størst klimaeffekt for pengene – og giver rum for innovationsaktiviteter, der understøtter en bæredygtig udvikling. Blandt de nye tiltag er krav om maksimaludledninger fra udvalgte materialer som f.eks. beton og stål. Det indebærer krav til beregning af klima- og miljøpåvirkning fra de anvendte materialer, og at der benyttes de nyeste EPD-standarder (miljøvaredeklarationer) for specifikke produkter, som indeholder bl.a. stål, beton, plast og asfalt. Indsatsen åbner bl.a. for at opgøre CO2-aftryk på et mere fuldendt grundlag end tidligere.    

Kontakt

Michael Grøne Andersson
Business Development Director
Transport Infrastructure, Denmark

Tel: +45 56406721