Værdifuld dansk kystnatur står til at forsvinde

03.04.2024

Om 100 år vil mere end 80 % af naturen langs kysterne i Aalborg Kommune være væk. Det viser en ny rapport om ’Havstigninger og kystnatur i Aalborg Kommune’, som COWI står bag. Den rummer samtidig bud på, hvordan man kan redde naturen.

Rapporten konkluderer blandt andet, at der i Aalborg Kommune vil forsvinde cirka 1.550 hektar beskyttet natur på havets bund inden år 2120, fordi havene stiger og stormflodshændelserne bliver hyppigere.

Det får stor betydning for biodiversiteten og truede dyr og planter, forklarer Torben Ebbensgaard, der er strandengsspecialist og fag- og markedschef i COWI:

”I de kystnære naturområder finder vi de vigtigste, og ofte eneste, yngle- og levesteder for en lang række sjældne og truede fugle, padder og planter. Især strandengene med arter som de truede lysbuget knortegås og tangurt, som vi i Danmark har et særligt internationalt ansvar for at sikre mod udryddelse, da de er såkaldte ’ansvarsarter’,” siger han.

Danmark rummer med sine flade kyster en meget stor del af Europas strandenge, og det er internationalt set Danmarks vigtigste naturtype, sammen med klitterne.

Strandengen ved Egense er et af det områder, der står til at forsvinde.

I en national analyse af havvandsstigningernes effekt på kystnaturen fra 2022, også lavet af COWI, fremgår det, at kystnaturen på landsplan er truet, og at mere end 50 % af de internationalt beskyttede strandenge i Danmark vil forsvinde på grund af de gradvise havvandsstigninger, som kommer som følge af klimaforandringerne. Naturen i 76 ud af Danmarks 98 kommuner vil blive påvirket af stigende havvand, både de permanente oversvømmelser og øgede stormflodshændelser, viser analysen.

Den nye rapport, som ser på betydningen alene for kystnaturen i Aalborg Kommune, ser endnu mere nedslående ud.

Op mod 80 % af Aalborg Kommunes kystnære, beskyttede natur står til at forsvinde. 22 % af de internationalt beskyttede habitatnaturtyper og 91 % af strandengene vil forsvinde permanent.

”Det vil betyde, at levestederne for mange internationalt truede og beskyttede arter af planter, fugle og dyr forsvinder. Det er et markant større tab, end den nationale analyse forudsagde,” siger Torben Ebbensgaard.

Hovedårsagen til, at det forventede tab af kystnatur er større i Aalborg Kommune, sammenlignet med den nationale tendens, er, at kommunen har mange lavtliggende naturområder langs kysten.

Håb for naturen

Ved at udvikle ny ’erstatningsnatur’ langs kysten er det dog muligt at sikre, at særligt den natur og biodiversitet, der findes på områdets strandenge, kan bevares.

Rapporten udpeger syv potentielle områder, hvor man gradvist vil kunne omdanne 1.650 hektar landbrugsjord til natur. Det kræver, at man opkøber eller omfordeler kystnære jorder, flytter udvalgte diger og lader fjorden oversvømme de tidligere strandenge ved højvandshændelser. Hermed kan man skabe plads til og mulighed for, at strandengene flytter sig gradvist ind i landet.

”Det er dog værd at huske på, at kvaliteten af den nye natur ikke vil være den samme som på de strandenge, der har ligget der i hundredvis af år, og som danner et sammenhængende bånd af strandenge langs hele Limfjorden og Kattegatkysten,” understreger Torben Ebbensgaard.

I Aalborg Kommune er rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen glad for at have fået et overblik over både udfordringer og mulige løsninger i form af de syv projektforslag.

"Analysen gør os klogere, og resultaterne skal nu indgå i et samlet katalog over potentielle projekter, som vi internt arbejder med. Forslagene omfatter privat ejede arealer, og kan kun gennemføres i takt med, at lodsejerne har lyst til at være med, og at der samtidig er økonomi til at gennemføre projekterne," siger han.

Rapporten kan findes i sin fulde længde her.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018