Byg mere bæredygtigt med træ

16.09.2020 / Kasper Kristensen, COWI og Daniela Grotenfelt, Arkitema Architects

I takt med at byerne vokser, stiger efterspørgslen på nybyggeri. Det kan få betydelige, negative konsekvenser for klimaet, hvis vi ikke skifter til mere bæredygtige byggemetoder og -materialer. Træ gør det muligt at mindske byggeriets klimaaftryk og samtidig opføre sikre, sunde og smukke bygninger til fremtidens samfund.

Bygge- og anlægsbranchen står for 39 procent af verdens CO₂-udledninger. Historisk set er størstedelen af energiforbruget blevet brugt til drift af bygninger. Men efterhånden som nationale myndigheder har indført højere og strengere krav til, hvordan vi skal opvarme og isolere vores bygninger, har situationen ændret sig.

Set i lyset af at verdens bygningsmasse forventes at fordoble frem mod 2060, bliver vi nødt til at mindske klimaaftrykket fra byggeprocessen og -materialer.

I dag bruger mange bygninger mere energi i deres første leveår end i de følgende 80 år, hvilket betyder, at mere end halvdelen af en bygnings energiforbrug finder sted i byggeprocessen. For at bekæmpe klimaforandringerne og bygge byer, der er bedre at bo i, skal vi fortsætte med at energioptimere de eksisterende bygninger. Men set i lyset af at verdens bygningsmasse forventes at fordoble frem mod 2060, bliver vi også nødt til at mindske klimaaftrykket fra byggeprocessen og -materialer.

Med træ kan vi gøre store fremskridt. Træ er et materiale, som vi har bygget med i tusinder af år. Og nu er branchen klar til at tage det næste skridt takket være teknologisk udvikling og en stigende efterspørgsel efter bæredygtige bygninger.

En fornyelig ressource, der vokser på solenergi

Undersøgelser viser, at vi kan reducere CO₂-udledningen fra byggeprocessen med 30 til 70 procent ved at anvende træ i stedet for konventionelle byggematerialer. Og for hver gang vi bruger 1 m³ træ i stedet for 1 m³ beton, sparer vi udledningen af et ton CO₂, hvilket svarer til, at 400 liter benzin eller diesel ikke afbrændes.

Træ er en fornyelig ressource, der vokser på solenergi og samtidig optager CO₂ fra atmosfæren. Alt andet lige har produktion og fremstilling af træ et lavt energiforbrug. Og så er træproduktion fra certificerede, bæredygtige skovbrug med til at beskytte biodiversitet og skovvækst.

Størstedelen af byggematerialer går til bygningers bærende konstruktioner. Derfor kan de største miljømæssige fordele samt CO₂-reduktioner opnås ved at erstatte konventionelle byggematerialer med træ til dette formål. Og det kan lade sig gøre, fordi træ er et holdbart konstruktionsmateriale med lang levetid.

På den måde udgør træ et af værktøjerne til at gøre byggeriet grønnere. For at indfri det fulde potentiale er det nødvendigt altid at evaluere bygningers klimaaftryk via livscyklusanalyser (LCA), samt at øge genanvendelsen af træ i byggeriet ved at designe fleksible løsninger, der også indtænker fremtidig nedtagning.

Omkostningseffektivt og hurtigt at montere

Træ er et let materiale, der nemt og hurtigt kan monteres, og som derfor også kan bidrage til at effektivisere byggeprocesser. Træ:

  • kræver færre ressourcer til transport og montage sammenlignet med konventionelle materialer.
  • muliggør brug af større elementer, færre kranløft og mindre fundamenter.
  • mindsker mængden af tung trafik til og fra byggepladser.
  • reducerer byggetiden, så bygninger potentielt kan tages i brug hurtigere.

For at opnå de økonomiske fordele og bygge træbygninger af høj kvalitet, er det vigtigt, at entreprenører ved, hvordan man effektivt projekterer, håndterer og opfører trækonstruktioner. For at hjælpe branchen på vej, bør vi dele best practice fra lande med en lang tradition for og stor ekspertise inden for trækonstruktioner, såsom Norge og Sverige.

Sikre, sunde og smukke at bo i

Ud over deres miljømæssige og økonomiske fordele er træbygninger – måske vigtigst af alt – også gode for mennesker at bo i.

Når vi tager i betragtning, at vi bruger op mod 90 procent af vores tid indendørs, er det altafgørende for vores trivsel, at vi har et sundt og indbydende indeklima. Udover dets alsidige og æstetiske værdier viser undersøgelser også, at træ har en positiv indvirkning på vores helbred og produktivitet. Mennesker slapper af, når vi er omgivet af elementer fra naturen, hvilket forklarer, hvorfor træ kan bidrage til at sænke stressniveauer. Derudover påpeger undersøgelser, at træ endda kan fremme patienters behandlingsforløb og styrke konstruktive læringsmiljøer.

Udover dets alsidige og æstetiske værdier viser undersøgelser også, at træ har en positiv indvirkning på vores helbred og produktivitet.
Endeligt, selv om træ er et brændbart materiale, er det lige så sikkert at bo i træbygninger som i andre bygninger, da alle bygninger skal overholde samme krav til brandsikkerhed. Og i tilfælde af brand sikrer moderne teknologi bedre brandbeskyttelse, hvilket betyder, at bærende konstruktioner med massive trævægge og -bjælker er en implementerbar og sikker løsning.

Etagebyggeri i træ er fremtiden

I de seneste 20-30 år har vi oplevet en stigende efterspørgsel på etagebyggeri i træ. Med udviklingen af massive væg- og gulvelementer, f.eks. af krydslamineret træ (CLT), kan vi bygge højere og sikrere med træ. I dag kan vi opføre bygninger med bærende trækonstruktioner i mere end otte etager.

Kombinationen af moderne træteknologi og øget opmærksomhed på miljøvenlige byggematerialer har betydet, at trækonstruktioner er vundet frem. En tendens vi forventer vil fortsætte, idet nationale myndigheder begynder at udstikke strengere krav til energiforbrug i byggefasen, og idet flere udviklere og bygherrer efterspørger bæredygtige alternativer.

Derfor har træ, takket være sine arkitektoniske, tekniske og miljømæssige egenskaber, potentialet til at blive dette århundredes foretrukne byggemateriale.


COWI og Arkitema Architects er blandt Skandinaviens førende arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Vi arbejder strategisk med bæredygtighed og har etableret et rådgivende team af specialister inden for træbyggeri. Læs mere om hvordan vi arbejder med træbyggeri – download brochure.

Kontakt

Kasper Kristensen
Senior Specialist
Buildings, Denmark

Tel: +45 56401072

Mød eksperten

Som bygningsingeniør er jeg drevet af en ambition om bæredygtighed i fremtidens byggeri. Jeg mener, at som projekterende har vi mulighed for at vælge byggematerialer, der er holdbare, lette at bygge med og genanvende, og samtidigt fremstillet ved hjælp af grøn energi. I min karriere har jeg fokuseret min viden inden for trækonstruktioner, træteknik og arkitektur. I forbindelse med forskning ved DTU specialiserede jeg mig i bærende konstruktioner og træteknologi, og jeg er meget fortrolig med træ som byggemateriale. Som fagleder for trækonstruktioner er jeg en del af trænetværket i COWI og Arkitema Architects; et skandinavisk team bestående af førende specialister inden for træbyggeri. Gennem lokal tilstedeværelse yder vi rådgivning inden for arkitektur og etagebyggeri i træ i hele Skandinavien.

Kontakt

Daniela Grotenfelt
Head of Sustainability
Arkitema Architects, Sweden

Tel: +46 708 348 453

Mød eksperten

Som Head of Sustainability i Arkitema Architects arbejder jeg på tværs af Skandinavien for at styre vores organisation mod en bæredygtig fremtid. Byggebranchen står for en stor del af verdens CO₂-udledning, og ved at bruge træ på projekter kan vi mindske vores branches klimaaftryk væsentligt. I min karriere som bæredygtighedsspecialist i Norden og Rusland har jeg ledet projekter igennem alle udviklingsfaser fra projektering til vedligehold, renovering og nedtagning. Træ har altid været til stede, og jeg er glad for at stå i spidsen for trænetværket i COWI og Arkitema Architects, der ønsker at ændre markedet gennem tæt videndeling og samarbejde mellem førende eksperter på området.