Ny algoritme kan forudsige vandkvalitet

Vand Løsninger

Nyt værktøj fra COWI kan bruges til vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed. Det kan hjælpe os til mere præcis viden om, hvor nye vandboringer skal placeres.

Fund af pesticider i grundvandet har siden 1990'ere givet flere og flere vandforsyninger og vandværker udfordringer og medført lukkede boringer. Nye pesticider og nedbrydningsprodukter skaber nye problemer for vandforsyningerne, og i en skala, vi ikke har set tidligere.

COWI har udviklet et nyt værktøj, som skal gøre det muligt at planlægge fremtidig vandindvinding, så vi undgår pesticider i vores drikkevand. Via Machine Learning har vi udviklet en algoritme, som kan forudsige risikoen for, at der findes pesticider eller nedbrydningsprodukter i grundvandet i et givent punkt.

Til algoritmen anvendes offentlige miljødata, som beskriver jord- og grundvandsforhold. Deriblandt analysedata for pesticider og nedbrydningsprodukter, generel grundvandskemi og hydrologiske parametre. Disse data kan sammenkobles med andre betydende faktorer, som f.eks. nedbør, jordbundsforhold og kortlægning af arealanvendelse. Data bliver sammenstillet til en række beskrivende parametre, som indgår i den endelige model. De beskrivende parametre er nøje udvalgt for at give det bedste mulige grundlag til det endelige værktøj. Værktøjet består af et GIS-lag for hvert grundvandsmagasin, der viser risikoen for fund af pesticid i hvert punkt.

Måledata kan tilpasses forskellige geografiske steder i Danmark, hvor der er anvendt forskellige pesticider til forskellige formål. Det er vores håb, at dette værktøj fremover kan bidrage til planlægning og vurdering relateret til pesticidforureninger.

Projektet er finansieret af COWIfonden og udført i samarbejde med HOFOR, Vandcenter Syd, Novafos og Aalborg Forsyning. Det nye værktøj testes i 2020 sammen med fire danske vandforsyningsselskaber.

VIL DU VIDE MERE:

Læs mere om værktøjet og de anvendte data på https://arcgisportal.cowi.com/pesticidsaarbarhed/

Kontakt

COWI-ansatt Eva Birch Karlsen portrett

Eva Birch Karlsen
Project Manager
Water and Nature, Denmark

Tel: +45 56405178

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN